Laboratorium
Wykonywanie badań przez laboratorium drogowe " POLHILD I"
dla potrzeb prowadzonych budów w celu kontroli procesów technologicznych, zgodności materiałów z normami branżowymi, ocena makroskopowa i laboratoryjna gruntów, wykonywanie badań na zlecenie w zakresie:
 1. Grunty i podbudowy
  • Ocena przydatności materiałów gruntowych do budowy:
   • Nasypów
   • Warstw odsączających
   • Warstw odcinających
   • Wykonania stabilizacji gruntu cementem i wapnem
   • Zasypek
  • Kontrola zagęszczenia gruntów
  • Badania kruszyw naturalnych, łamanych, sztucznych w celu użycia ich do wbudowania jako warstwy konstrukcyjne podbudowy
  • Badania nośności i wskaźników zagęszczenia podbudów z kruszyw i mieszanek
 2. Badania kruszyw do produkcji mieszanek betonowych i mineralno-bitumicznych
  • Kontrola materiałów pod względem oznaczenia klasy i gatunku
 3. Projektowanie recept zgodnie z przeznaczeniem wg kategorii drogi na:
  • Mieszanki z kruszywa łamanego
  • Stabilizacje
  • Mieszanki betonowe
  • Mieszanki mineralno-betonowe
 4. Badania mieszanek z kruszyw, betonowych i mimeralno-bitumicznych
  • Kontrola zgodności składu mieszanek z receptą
  • Prawidłowość zagęszczenia mieszanek
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność
  • Badanie cech nawierzchni z próbek wyciętych
  • Pomiar równości


Napisz do nas